Finanční odpovědnost

Jak přispívat na činnost církve

  • Salárem: Řád hospodaření církve doporučuje, aby každý člen církve platil salár ve výši 5% z celkových čistých ročních příjmů. Současná obětavost dosahuje přibližně pětiny doporučené výše. Latinské „salārium, iī“ (solní), v římských dobách dávka soli vojákům nebo finanční úhrada této dávky, později služné úředníků a mzda soudců. Evangelická církev tradičně používá tento pojem pro pravidelný dar na provoz sboru a církve.
  • Chrámovými sbírkami: Většina sbírek je určena pro potřeby vlastního sboru. Několikrát do roka se konají celocírkevní sbírky vyhlašované synodem pro určité úseky církevní práce: Na tisk, pro Diakonii, na stavební účely (Hlavní dar lásky). Konáme také sbírku solidarity na pomoc sborům, které nemohou plně hradit svůj odvod do personálního fondu (PF), sbírku pro Evangelickou akademii, pro křesťanskou službu, pro sociální a charitativní pomoc, sbírku Jubilejní toleranční dar (JTD) na dlouhodobé financování stavebních akcí a sbírku na bohoslovce a vikariát.
  • Mimořádnými dary: Při jubileích a významných rodinných událostech, na konkrétní potřeby sboru, např. na opravu kostela, na vybavení sborových prostor nebo pro oběti přírodních katastrof.

Vyžádejte si od sboru potvrzení o všech evidovaných darech, které jste během roku dali církvi. V daňovém přiznání pak všechny dary odečtěte od základu daně z příjmu. Vyúčtování poskytnutých darů je povinen provést také každý zaměstnavatel, který provádí zaměstnanci vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti. Pro fyzické osoby platí § 15 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., pro právnické osoby § 20 odst. 8 téhož zákona. Nestyďte se uplatňovat své zákonné nároky. Daň z příjmu se Vám sníží o 12 – 32 % částky, kterou jste věnovali církvi.

Zdroj: www.e-cirkev.cz (pdf)

Číslo účtu Farního sboru ČCE v Krnově
1845328379/0800 (Česká spořitelna a.s.)

K platbě trvalým příkazem bychom Vás rádi povzbudili. Pravidelný příjem během celého roku zjednodušuje hospodaření sboru (můžeme lépe předvídat výši sborových příjmů a tak i lépe plánovat).